O nás

Institut pro studium strategických regionů je interdisciplinární platforma, která si klade za cíl podporovat výzkum propojující humanitní a sociální vědy, zaměřený na regiony Blízkého východu a Afriky, jižní a Centrální Asie, jihovýchodní Asie a Dálného východu, Kavkazu a východní a jihovýchodní Evropy. Smyslem této mezioborové spolupráce je otevírat nové cesty poznání adekvátní pro pochopení současného světa a zprostředkovat je veřejnosti.

Institut realizuje svoji činnost prostřednictvím badatelských týmů, společných vědeckých projektů, seminářů pro doktorandy a magistry a aktivit směřujících k širší veřejnosti. Navazuje na mezinárodní spolupráci s podobně zaměřenými institucemi v Evropě (Oxford, EEGA). Podporuje a zaštiťuje grantové žádosti o mezioborově koncipované projekty. Od ledna 2018 úzce spolupracuje s projektem KREAS financovaným z OPVVV „excelentní výzkum“.

Institut usiluje o zprostředkování výsledků akademické práce v médiích, státních institucích a neziskových organizacích, s nimiž také spolupracuje. Ve spolupráci se studenty se zapojuje do projektů Encyklopedie migrace a Sinopsis.

Institut byl zřízen roku 2016 rozhodnutím rektora UK Tomáše Zimy v souladu s cíli Dlouhodobého záměru UK směřujícími k prohloubení mezifakultní a mezioborové spolupráce a je otevřený všem iniciativám, které odpovídají jeho cílům.